Algemene voorwaarden New Life Personal

Laatst gewijzigd: 17 april 2024

 

Artikel 1 - Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen New Life Personal B.V. (New Life Personal BV) en opdrachtgever van opleidingen en andere vormen van trainingen en workshops (hierna te noemen: ’opleiding’).

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee New Life Personal BV een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de opleiding.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de opleiding deelneemt.

 

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging krijgt van diens aanmelding via www.newlifepersonal.com of een opdrachtbevestiging van New Life Personal BV ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door New Life Personal BV.

 

Artikel 3 - Annulering opleiding

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een opleiding per e-mail of schriftelijk te annuleren.

3.2. De opdrachtgever kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname be√ęindigt of om andere redenen niet aan de opleiding deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.¬†

3.4. New Life Personal BV heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan New Life Personal BV betaalde bedrag.

 

Artikel 4 - Betaling

4.1. New Life Personal BV brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste opleidingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door New Life Personal BV. Voor de opleidingen is een gespreide betaling mogelijk, te voldoen naar evenredigheid voor ieder opleidingsblok, indien er een betaalovereenkomst is gesloten met New Life Personal BV. Indien een gespreide betaalovereenkomst is gesloten dient deze vóór het einde van de laatste opleidingsmodule te zijn voldaan.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan New Life Personal BV.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

 

Artikel 5 - Aansprakelijkheid

5.1. New Life Personal BV spant zich in om de gegeven opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. New Life Personal BV is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. New Life Personal BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. New Life Personal BV is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

 

Artikel 6 - Deelnemer

Bij de inschrijving voor een programma, workshop, opleiding of masterclass staat omschreven wat een deelnemer van het programma kan verwachten. Het is een deelnemer van een programma niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van de workshop, training, opleiding of masterclass wordt aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij New Life Personal BV hiervoor toestemming heeft verleend.

Alcohol en/of drugs mogen niet worden gebruikt tijdens onze programma's. We verwachten dat de deelnemer geestelijk gezond is.

 

Artikel 7 - Video-opnames

Voor onze marketing doeleinden maken wij soms foto's of video tijdens onze programma's. New Life Personal BV heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor onze marketingdoeleinden.

 

Artikel 8 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door New Life Personal BV, diens personeel en/of voor New Life Personal BV werkzame personen vertrouwelijk behandeld. New Life Personal BV conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 9 - Kortingscode voorwaarden

New Life Personal B.V. maakt gebruik van kortingscodes. Onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van deze codes. Door gebruik te maken van kortingscodes ga je akkoord met de hiervoor geldende voorwaarden.

9.1. De voorwaarden gelden voor de kortingscodes die worden aangeboden op www.newlifepersonal.com.

9.2. De kortingscodes gelden enkel voor de opleiding zoals vermeldt op de website www.newlifepersonal.com.

9.3. De kortingscodes gelden enkel voor particuliere klanten. Zakelijke klanten komen hiervoor niet in aanmerking.

9.4. New Life Personal BV bepaalt de aard, hoogte en vervaldatum van de gegeven kortingscodes. Deze informatie is terug te vinden op www.newlifepersonal.com.

9.5. De kortingscodes gelden per persoon voor éénmalig gebruik, tenzij anders aangegeven.

9.6. Indien de (totale) prijs van het product onder de waarde van de kortingscode ligt, vervalt de rest van de kortingscode.

9.7. Het is niet toegestaan om door middel van hacking, doorsturen (forwarding) of spamming kortingscodes te wijzigen of te vervalsen.

9.8. Indien op www.newlifepersonal.com vermeldt staat dat een kortingscode uitsluitend bedoelt is voor ‚Äėgezinsleden‚Äô, geldt dat zoons, dochters en levenspartners in aanmerking komen voor de kortingscode. Vrienden, broers, zussen, ooms, tantes, vaders en moeders komen niet in aanmerking voor ‚Äėgezinsleden‚Äô.

9.9. Gezinskorting is enkel van toepassing nadat één gezinslid het volledige bedrag betaalt voor een product als zijnde een particuliere klant (inclusief eventueel 15%, 10% of 5%, afhankelijk van de betaaltermijn zoals op de website gecommuniceerd). Gezinskorting is niet van toepassing wanneer een zakelijke klant betaalt voor het eerstvolgende gezinslid bij aankoop van de opleiding.

9.10. Het is niet toegestaan om kortingscodes te verspreiden naar derden.

9.11. Kortingscodes zijn niet geldig in combinatie met alternatieve kortingsacties. Derhalve is het niet mogelijk dubbele korting te ontvangen. Indien er sprake is van dubbele kortingsacties, zal de hoogste geldende kortingscode van toepassing zijn.

9.12 Kortingscodes zijn enkel van toepassing op de pakketten Standaard en Premium. New Life Personal BV biedt géén korting voor herhalers.

 

Artikel 10 - Het affiliate programma

New Life Personal BV maakt gebruik van een affiliate programma. Dit houdt in dat klanten een percentage van de omzet kunnen ontvangen wanneer zij een nieuwe betalende klant de opleiding laten kopen.

10.1. Een klant die iemand uit zijn of haar netwerk de opleiding aanraadt én laat betalen, wordt hierna Affiliate genoemd.

10.2. New Life Personal BV betaalt de Affiliate een percentage van 10% van het exclusieve BTW bedrag van de prijs van de Masterclass uit.

10.3. Een nieuwe betalende klant houdt in dat de nieuwe klant zich heeft ingeschreven voor één van de Masterclasses én deze heeft betaald.

10.4. Indien de nieuwe betalende klant betaalt in termijnen, ontvangt de Affiliate zijn of haar percentage van de omzet nadat New Life Personal BV het volledige bedrag van de betalende klant heeft ontvangen.

10.5. De uitbetaling van 10% is niet van toepassing op terugwerkende kracht. Er kan géén aanspraak gemaakt worden op uitbetalingen voor Affiliates die in het verleden nieuwe betalende klanten voor de opleiding hebben geregeld. 

Terug naar de homepage >>